Blitz Ráma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a KÚTHÁZ Újhullámos Kávékortyoló működtetője (székhely: 2100 Gödöllő József Attila utca 9. Adószám: 14781184-2-13) a továbbiakban Blitz Ráma Kft., 2020. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a kapcsolat felvételt kezdeményező ügyfél, továbbiakban Érintett nevét és e-mail címét, amelyeket a kuthazkavezo.hu weboldalon a kapcsolat felvételi ürlap kitöltése és az üzenetküldés során adott meg.

  1. Az adatkezelő 

A kapcsolatfelvétel és üzenetküldés során megadott Érintett neve és e-mail címe kezelésére a Blitz Ráma Kft. (székhely: 2100 Gödöllő József Attila utca 9. Adószám: 14781184-2-13; e-mail cím: info@kuthazkavezo.hu) jogosult.

Blitz Ráma Kft. mint a kuthazkavezo.hu fenntartója az Európai Parlament és Bizottság 2016/679. számú rendelete (GDPR) 37. cikk (3) bekezdése alapján jár el.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Blitz Ráma Kft. az Érintett által az üzenetküldés során megadott nevet és e-mail címet a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet az Érintett az üzenet elküldésével ad meg.

  1. Személyes adatok címzettjei

Blitz Ráma Kft. további személy részére nem továbbítja az Érintett által üzenetküldés céljából megadott nevet és e-mail címet.

  1. Az adatkezelés időtartama

Blitz Ráma Kft. az Érintett által megadott személyes adatokat legkésőbb 5 év elteltével törli.

  1. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Érintett jogosult a Blitz Ráma Kft-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni és jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

5.1 Hozzáféréshez való jog

Érintettnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Blitz Ráma Kft-től arra vonatkozóan, hogy a Blitz Ráma Kft. kezeli-e az Érintett személyes adatait.

Ha a Blitz Ráma Kft. kezeli az Érintett személyes adatait, akkor az Érintett jogosult a következő információkhoz hozzáférni: I. az adatkezelés célja; II. a személyes adatok kategóriái; III. a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; IV. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; V. Érintett személyes adatainak helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Érintett személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; VI. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; VII. a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül az Érintettől gyűjtötték; illetve VIII. az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Blitz Ráma Kft. a kezelt személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Érintett jogosult a Blitz Ráma Kft-től kérni, hogy helyesbítse vagy egészítse ki az Érintett pontatlan vagy hiányos személyes adatait.

5.3 Törléshez és adatkezelés korlátozásához való jog

Blitz Ráma Kft. az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintett személyes adatait. Egyéb esetekben a Blitz Ráma Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintett személyes adatait: I. Blitz Ráma Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, II. Érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, III. Érintett személyes adatait jogellenesen kezelték vagy IV. Blitz Ráma Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Blitz Ráma Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.4 Adathordozhatósághoz való jog

Érintett kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

  1. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1 Amennyiben az Érintett álláspontja szerint a Blitz Ráma Kft. megsértette jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@kuthazkavezo.hu

6.2 Érintett a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3 Érintett a személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.